Informace pro strávníky

Začátkem každého školního roku je potřeba vyplnit novou přihlášku nejpozději den před započetím stravování dítěte. Přihlášku lze vyzvednout osobně u vedoucí školní jídelny nebo na internetových stránkách (ke stažení v sekci ŠJ – Formuláře ke stažení) a odeslat e-mailem. Každému dítěti je přidělen variabilní symbol, který je stálý po celou docházku do školní jídelny. Stravné se platí zálohově na daný měsíc, vždy stejnou částkou pro danou věkovou kategorii, č.ú. 101196700/0300 s uvedením stálého variabilního symbolu. Splatnost stravného za příslušný měsíc je vždy k 25. dni předcházejícího měsíce. Plateb je za daný školní rok 10. První platba musí proběhnout v srpnu a poslední v květnu.

Po přijetí zálohy na účet je dítě automaticky přihlášeno ke stravování od 4. 9.

VĚKOVÉ KATEGORIE

Žáci ZŠ 7-10 let – 400,00 Kč
Žáci ZŠ 11-14 let – 450,00 Kč
Žáci ZŠ 15 a více – 500,00 Kč
Děti MŠ 3-6 let – 600,00 Kč
Děti MŠ 7 a více – 700,00 Kč
Děti MŠ přesnídávka +oběd – 500,00 Kč
Děti MŠ přesnídávka – 200,00 Kč

CENA STRAVY ZA JEDEN DEN

KATEGORIE PŘESNÍDÁVKA​​ OBĚD SVAČINKA DONÁŠKA
MŠ 3-6 LET 7 18 7
MŠ 7 A VÍCE 7 21 7
ŽÁK 7-10 LET 21
ŽÁK 11-14 LET 23
ŽÁK 15 A VÍCE 25
CIZÍ STRÁVNÍK 57
5

Věkem žáka se rozumí věk, kterého dosáhne v průběhu školního roku (od 1. 9. t.r. do 31. 8. následujícího kalendářního roku)

Odhlašování a přihlášení obědů musí být provedeno do 12:00 hod. předešlého dne. A to buď telefonicky na tel. č. 547222482, nebo e-mailem na adresu jidelna@skolazelesice.cz

První den nemoci je možné si oběd vyzvednout do jídlonosičů. Obědy do jídlonosičů se vydávají pouze v době od 10:45 do 11:30 hod. Oběd odnesený v jídlonosiči je určen k okamžité spotřebě. Podle vyhlášky č. 107/205Sb je možné odebírat dotovaný oběd pouze v případě, že je dítě přítomno ve výuce. V případě nemoci je povinností rodičů obědy odhlásit. Pokud tak neučiní, musí uhradit plnou cenu oběda od 2. dne nepřítomnosti dítěte ve škole a to i v případě, že oběd z nejrůznějších důvodů neodebere.

Taťána Blažková, ved. školní jídelny