Omezení dopravy v Želešicích – aktualizace 25. 8.

Vážení spoluobčané,

v pondělí byla spuštěna uzavírka části ulice 24. dubna ve střední části obce. Důvodem je dlouho očekávaná rekonstrukce vozovky a s ní souvisejících prací, jako je vybudování chodníků, parkovacích stání apod. V tuto chvíli bude probíhat vybudování dešťové kanalizace, kde je investorem obec Želešice.

Po počátečních zmatcích způsobených především tranzitní dopravou, které přes veškerou přípravu v pondělí v ranních hodinách nastaly a bylo je možné i částečně předpokládat, bylo v průběhu dne opraveno a doplněno dopravní značení především na hlavní objízdné trase a v průběhu dne již k vážnějším excesům nedocházelo. V průběhu úterka jsme společně s panem místostarostou trasy znovu projeli a nezaznamenali jsme žádné kolizní situace. Až na výjimky (které budou doplněny) považujeme stávající dopravní značení za srozumitelné. 

Trasa po ulici Polní je, jak již bylo avizováno v tomto okamžiku pouze pro autobusovou dopravu a dále pro vozidla s povolením stavby, potažmo obce. Pohyb po této trase je a bude kontrolován obecním strážníkem a pokud si to okolnosti vyžádají bude požádána o součinnost i Policie ČR. Chceme se v maximální míře vyhnout jakýmkoli postihům, ale v případě, že si to situace vyžádá, bude nutné k nim přikročit. První kontroly provedené obecním strážníkem ukázaly, že zákaz vjezdu je poršován vcelku hojně. U místních bylo zatím řešeno domluvou. Snažíme se dále jednat o tom abychom stávající místní objízdné trasy ještě optimalizovali, a to, pokud možno, před začátkem školního roku. Pokud bude jakákoli nová skutečnost, dozvíte se to primárně zde a prostřednictvím e-mailového newsletteru.

V nočních hodinách, kdy neprojíždí po Polní ulici autobusy, a kdy je uzavřen průjezd kamenolomem bude využití této trasy bez povolení průjezdu tolerováno. O toto řada z vás žádala především z důvodu dopravy např. z a na noční směny. Avšak prosíme, používejte tuto možnost skutečně pouze v nutných případech s ohledem na obyvatele, kteří zde bydlí a pokud to lze, volte jinou objízdnou trasu.

Po dohodě s Kordis JMK došlo rovněž k přesunu původně zrušené zastávky “U Sulzrů”. Tato zastávka byla na dobu výluky přesunuta v obou směrech ke škole. To by mělo výrazně ulehčit dostupnost zastávky především starším občanům a rovněž dětem, které mohou případně dopravu využít pro cestu z a do školy.

Místní objízdná trasa na Družstevní ulici “kolem koní” byla doplněna dopravním značením upozorňujícím na přítomnost chodců a koní a je zde rychlost snížena na 30 km/h. Prosíme, abyste toto dopravní značení respektovali. Zároveň upozorňujeme, že v ranních hodinách zde dochází k převádění koní na pastevní pozemky a po tuto dobu provozovatel stájí cestu uzavírá, jedná se však o časy v řádech minut. Po dohodě s provozovatelem stájí k tomu nebude docházet v exponovaných časech, jako je např. začátek školy. Podobně je tomu v podvečerních hodinách, kdy je zde však pohyb v tuto chvíli minimální.

V horní části cesty, která je ve svahu, je třeba ještě znovu zhutnit povrch, a ještě dále doplnit značení pro snadnější orientaci v horní části cesty. To bude provedeno v co nejkratším termínu.

V prvních dnech uzavírky dochází k porušování zákazu vjedu v rekonstruovaném úseku přímo na ulici 24. dubna. Sem mají povolen vjezd pouze vlastníci nemovitostí, kteří zde bydlí, případně podnikají a vozidla stavby. Porušování tohoto zákazu bude monitorováno a řidiči, kteří tudy budou přes zákaz projíždět se vystavují postihu. V tomto případě bude postupováno s maximální přísností. Zároveň však upozorňujeme i ty, kteří přes stavbu projíždí ke svým nemovitostem, že je třeba brát zřetel na to, že se pohybují po stavbě a přizpůsobit tomu rychlost vozidel, aby nedocházelo ke zbytečným škodám. 

Vlastníci nemovitostí v uzavírce na ulici 24. dubna také dostanou v brzké době do svých schránek podrobnější informace k probíhající stavbě, především předběžný harmonogram průběhu prací, tak aby věděli, s jakou situací mají v konkrétních dnech počítat.

Bohužel, došlo ke zpoždění ukončení stavby na konci ulice 24. dubna, kde je další dopravní omezení. Ta měla být původně dokončena do konce prázdnin, avšak z důvodu řešení nepředpokládaného konfliktu v uložení sítí dojde ke zpoždění zhruba o tři týdny až jeden měsíc. Z tohoto důvodu není dostupné parkoviště před školou (kde je zároveň zastávka autobusu) a je třeba zastavit na ulici Školní.

Na závěr vás všechny prosíme a maximální opatrnost a ohleduplnost při pohybu po obci a o používání zdravého rozumu. Snažíme se všem maximálně ulehčit stávající situaci, nicméně i naše možnosti jsou omezené. Vzniklé problémy řešíme a budeme řešit operativně, nicméně ne vše lze vyřešit ihned, byť se nám zatím dotčené orgány a instituce snaží vyjít vstříc. 

Magda Kvardová, starostka

Roman Veselý, místostarosta

 

Informace z 16. 8.

Vážení rodiče,

v předpokládaném období 23. 8. – 20. 12. 2021 bude probíhat plánované omezení dopravy v souvislosti s rekonstrukcí silnice č. II/152 ul. 24. dubna v obci Želešice. Dojde tak k uzavření této ulice pro běžný provoz a to v úseku od křížení s ulicí Sadová po křížení s ulicí Petra Bezruče (viz přiložený dokument Situace přechodného dopravního značení). Objízdné trasy budou označeny a vedeny přes Modřice – Rajhrad, Syrovice, Ořechov, Hajany nebo přes Moravany a Ořechov.

Dle sdělení vedení obce bude pro místní obyvatele vedena zvláštní objízdná trasa po místních komunikacích, kterou bude možno využívat např. pro cestu do školy nebo školky. Ostatní doprava bude svedena dopravním značením mimo obec na objízdné trasy. Pěší průchod po ulici 24. dubna by měl zůstat zachován za zvýšené opatrnosti, případně lze použít chodník na ulici 1. máje a dále po cyklostezce kolem Bobravy.

S ohledem na uzavírku bude zrušena autobusová zastávka Želešice, U Sulzrů ve své stávající poloze. Po domluvě se společností Kordis, která koordinuje dopravu v Jihomoravském kraji, se podařilo dohodnout přesunutí této zastávky. Po dobu uzavírky silnice II/152 bude zastávka Želešice, U Sulzrů přesunuta pro oba směry před budovu základní školy.

Poučte prosím děti před začátkem školního roku, aby dbaly zvýšené opatrnosti při pohybu po obci při cestě do školy. Pokud budete využívat místní objízdné trasy, dbejte zvýšené opatrnosti a buďte ohleduplní k chodcům.

Sledujte prosím úřední desku obce, kde jsou zveřejňovány aktuální informace k tomuto dopravnímu omezení. Budeme se snažit je zveřejňovat i na našich webových stránkách.

 

doprava