Struktura informací zveřejňovaných o

Základní škole a Mateřské škole Želešice, příspěvkové organizaci

1. Název Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace
Sídlo: 24. dubna 270, Želešice
IČ: 49 45​​​​​9 767​
2. Důvod a způsob založení Zřizovací listina
Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace

vydaná v souladu s ustanovením § 35 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 178/179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, schválená Zastupitelstvem obce Želešice usnesením č. 5 ze dne 14. 11. 2013.

Zřizovatel:
Název: Obec Želešice
Okres: Brno – venkov
Sídlo zřizovatele: ul. 24. dubna 270, 664 43 Želešice

IČ: 00 28 29 52

3. Organizační struktura Organizační struktura
4. Kontaktní spojení ředitel: 547 222 466,  reditel@skolazelesice.cz
zástupce ředitele ZŠ:  547 217 585, spirit@skolazelesice.cz

vedoucí učitelka MŠ:  511 116 311, parilova@skolazelesice.cz

vedoucí vychovatelka ŠD: 733 244 856
schimmerova@skolazelesice.cz

ekonomka: 547 547 222 475, ekonom@skolazelesice.cz

školní jídelna: 547 217 565,  jidelna@skolazelesice.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa Základní škola a Mateřská škola Želešice, p. o.
24. dubna 270
Želešice, 664 43
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Základní škola a Mateřská škola Želešice, p. o.
24. dubna 270
Želešice, 664 43
4.3 Úřední hodiny Úřední hodiny
4.4 Telefonní čísla Telefonní čísla
4.5 Čísla faxu 547 222 466
4.6 Adresa internetové stránky www.skolazelesice.cz
4.7 Adresa e-podatelny epodatelna@skolazelesice.cz
4.8 Další elektronické adresy Další elektronické adresy
5. Případné platby lze poukázat ČSOB 101196700/0300
6. IČO 49 459 767
7. DIČ Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace, není plátce daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů ​Seznamy hlavních dokumentů
9. Žádosti o informace Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Žádost o informaci musí splňovat všechny náležitosti, být srozumitelnou a vztahovat se k působnosti Základní škola a Mateřské školy Želešice, příspěvkové organizace.
Žádost o informaci na základě zákona  č. 106/1999 Sb. můžete doručit:

10. Příjem žádostí a dalších podání Elektronicky: epodatelna@skolazelesice.czPoštou (na kontaktní poštovní adrese)
11. Opravné prostředky Stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
12. Formuláře ​Formuláře
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Zákon č.500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.Vyhláška MŠMT č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Zákon č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 23/2017 Sb. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
Vyhláška MŠMT č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.
Vyhláška MŠMT č.64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.
Vyhláška MŠMT č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
Vyhláška MŠMT č.107/2005 Sb., o školním stravování.
Vyhláška MŠMT č.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních.
Vyhláška MZd č.106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.
Vyhláška MZd č.108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení.
Vyhláška MZd č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č.j.37014/2005-25 ze dne 22. 12. 2005.Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2013/2014
15. Úhrada za poskytování informací Dle směrnice S07/2014 o svobodném přístupu k informacím
16. Licenční smlouvy Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace, neposkytuje jakoukoliv licenci třetím osobám
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy​

Směrnice o svobodném přístupu k informacím:

smernice_pristup_k_informacim

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy pro školní rok 2021/22

výsledky zápis do školy

Rozhodnutí o přijetí do školní družiny pro školní rok 2021/22

přijatí ŠD

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22

MŠ přijatí

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/22

úplata MŠ