Škola se zapojila do pilotního ověřování projektu MŠMT IVýP (Individuální výchovný plán). Jedná se o novou formu spolupráce školy s rodinou a školní péče o žáky, jejichž cílem je najít řešení výchovných problémů žáků a současně sloužit jako prevence těchto problémů. Projekt je založen na větší spolupráci rodiny, školy a ostatních orgánů a institucí. IVýP je dohoda se zákonnými zástupci dětí, u nichž se opakovaně objevují výchovné problémy, přestupky proti školnímu řádu nebo pravidlům třídy, které negativně působí na proces vzdělávání konkrétního jedince nebo celé třídy. IVýP se vytváří v situaci, kdy běžná opatření nevedou k nápravě. IVýP obsahuje reálné úkoly a závazky pro školu, rodiče i samotného žáka.
 
Cílem daných opatření je řešit veškeré přestupky a problémy v zárodku a za podpory rodičů. Jednotlivé kroky řešení problému budou zaznamenávány do formuláře podle této metodiky: 1. výskyt problému (řešení ve škole) – dohoda. Pokud se nedostaví efekt, nastupuje druhý krok – řešení problému s rodiči, určení termínu další schůzky. Pokud se nedostaví efekt z 1. jednání s rodiči, nastupuje 3. krok – podpis IVýP a určení další schůzky. Při každé schůzce se stanoví postup řešení a úkoly pro všechny zainteresované strany (zákonné zástupce, učitele, žáka).
 
Cílem je nabídnout žákům takovou podporu a řešení situace, které by vedlo k odstranění nežádoucích jevů. To je možné pouze za předpokladu spolupráce školy, rodiny i všech zainteresovaných orgánů a institucí (OSPOD, PPP, OÚ atd.).