Struktura informací zveřejňovaných o

Základní škole a Mateřské škole Želešice, příspěvkové organizaci

Označení a uvozovací text položky Obsah položky
1. Název Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Organizace byla zřízena obcí Želešice usnesením č. 5 ze dne 14. 11. 2013 zřizovací listinou č.j. 1584/2013 jako příspěvková organizace pro zajištění základního vzdělávání žáků. Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol:
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Školní družina
4. Kontaktní spojení Podatelna: Martina Hradská: epodatelna@skolazelesice.cz; tel.: 547 222 466; úřední hodiny: denně 8:00-14:00
Ředitel: Mgr. Jana Cacková: reditel@skolazelesice.cz; tel.: 547 222 466
Zástupce ředitelky: Mgr. Michal Špirit: spirit@skolazelesice.cz; tel.: 547 217 585
Zástupkyně ředitelky pro MŠ: Alena Pařilová: parilova@skolazelesice.cz; tel.: 736 418 262
Vedoucí vychovatelka ŠD: Mgr. Iveta Schimmerová: schimmerova@skolazelesice.cz; tel.: 733 244 856
Ekonomka: Vladimíra Navrátilová: ekonom@skolazelesice.cz; tel.: 547 222 475
Vedoucí školní jídelny: Naděžda Novotná: jidelna@skolazelesice.cz; tel.: 547 222 482 datová schránka: ficmcss
4.1 Kontaktní poštovní adresa 24. dubna 270
Želešice, 664 43
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Je totožná s adresou podatelny organizace.
4.3 Úřední hodiny Podatelna
Pondělí – pátek 8:00 – 14:00 hod.
4.4 Telefonní čísla Základní škola 00420 547 217 585
Mateřská škola 00420 736 418 262
Školní jídelna 00420 547 222 482
Školní družina 00420 733 244 856
4.5 Adresa internetové stránky https://skolazelesice.cz
4.6 Adresa podatelny Uvedená adresa podatelny slouží pro doručování dokumentů v listinné podobě i pro doručování dokumentů v elektronické podobě.
Způsoby doručení:
– na elektronickou adresu podatelny
– na přenosných nosičích dat (USB flash disk)
– prostřednictvím datové schránky
– jinými prostředky elektronické komunikacePodatelna přijímá dokumenty ve formátech s příponami: PDF, PDF/A, doc/docx, rtf, txt, xls/xslx, jpg/jpeg/jfif, png a ve formátech, které jsou výstupem z autorizované konverze (PDF verze a vyšší).
4.7 Elektronická adresa podatelny epodatelna@skolazelesice.cz
4.8 Datová schránka ID datové schránky: ficmcss
5. Případné platby lze poukázat 101196700/0300​​​​
Dále jsou umožněny platby v hotovosti v úředních hodinách na podatelně/u ekonomky organizace
6. IČO IČ 49459767
7. Plátce daně z přidané hodnoty Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty.
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Školní řád
Řád školní družiny
Provozní řád ZŠ
Provozní řád MŠ
Spisový řád
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání
Rozpočet
Zřizovací listina
8.2 Rozpočet Rozpočet 2022
Rozpočet 2021
Střednědobý výhled
9. Žádosti o informace Žádosti se podávají:
– osobně či písemně v podatelně organizace
– poštou
– datovou schránkou
– elektronickým podáním na epodatelna@skolazelesice.cz
10. Příjem podání a podnětů Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana https://portal.gov.cz
– osobně či písemně v podatelně organizace
– poštou
– datovou schránkou
– elektronickým podáním na epodatelna@skolazelesice.cz
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy 11.1 Nejdůležitější používané předpisy (vše ve znění pozdějších předpisů)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
11.2 Vydané právní předpisy
Organizační řád školy, 2021
Školní řád základní školy, 2021.
Řád školní družiny, 2021.
Směrnice k poskytování informací, 2022.
Spisový řád, 2021.
Provozní řád , , ŠJ, 2021.
12. Úhrada za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Kopírování dokumentů v listinné podobě – 10 Kč za stranu,
Kopírování dokumentů v digitální podobě – 10 Kč za soubor.
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv
Nebyly zpracovány.
13.2 Výhradní licence Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva o jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (Výroční zprávy).

Směrnice o svobodném přístupu k informacím:

Směrnice o svobodném přístupu k informacím
Informační memorandum

Směrnice o ochraně oznamovatelů

Směrnice o ochraně oznamovatelů_whistleblowing
Formulář pro oznamování protiprávního jednání

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád

Oznámení o rozhodnutí ve správním řízení – seznam přijatých uchazečů do 1. třídy

zápis

Oznámení o přijetí k zájmovému vzdělávaní na školní rok 2024/25