​Návod​

Tento návod Vám má pomoci se zorientovat ve webové aplikaci Bakaláři. Mezi základní možnosti Webové aplikace patří:

  • Informace získané z Evidence – osobní údaje žáka, údaje o jeho rodičích, kontakty, přehled plateb školného atd.
  • Klasifikace – žák a rodič mají možnost prohlédnout si pololetní a průběžnou klasifikaci, výchovná opatření. Učitelé mohou provádět zápis klasifikace přímo z prohlížeče.
  • Výuka – každý uživatel (učitel, rodič, žák) má k dispozici svůj osobní rozvrh, včetně všech změn, suplování, domácích úkolů. Rodič a žák má přehled o odučené látce v hodinách a další informace uložené v třídní knize. Učitel může zapisovat výuku a absenci do třídní knihy.
  • Absence – žák a rodič má přehled o absenci.
  • Plán akcí – každý uživatel vidí kalendář plánovaných akcí, popřípadě i akce svých kolegů (či spolužáků).
  • Ankety – učitelé mohou používat systém anket pro rodiče, žáky i pro jiné učitele. Ankety lze využít např. jako autoevaluace školy, nebo speciální ankety jako Zápis volitelných předmětů, přihlašování se na zkoušky, na sportovní kurzy apod.
  • Komens – KOMunikační ElektroNický Systém slouží k rychlé a pohodlné komunikaci mezi všemi složkami školy: žák – rodič – učitel – ředitelství. Lze využít posílání hodnocení žáků (rychlé poznámky či pochvaly), rodiče mohou tímto způsobem předběžně omlouvat své dítě, učitelé mohou hromadně zasílat studijní texty atd.
  • GDPR – zde udělujete, případně odvoláváte, souhlasy se zpracováním osobních údajů.

1.Přihlášení do aplikace

Na přihlašovací stránku aplikace Bakaláři se dostanete buď kliknutím na odkaz na webových stránkách školy nebo zadáním adresy https://bakaweb.skolazelesice.cz/next/login.aspx.

Bakaláři přihlášení

Po zadání přihlašovacího jména a hesla, které Vám vygeneruje škola, a kliknutí na tlačítko „Přihlásit“ se přihlásíte ke svému účtu Bakaláři.

UPOZORNĚNÍ: Každý z typů účtu (rodič, žák, učitel) má trochu jiné možnosti. Např. při přihlášení na žákovský profil svého dítěte nemůžete přijímat nebo odvolávat souhlasy v rámci GDPR. Je proto nutné, aby se žáci a rodiče přihlašovali každý svými vlastními přihlašovacími údaji na své profily.

2. Úvodní stránka

Po úspěšném přihlášení se Vám zobrazí úvodní strana. V pravém horním rohu je informace, že jste přihlášeni do složky žáka jako rodič nebo jako žák. V levé části stránky naleznete jednotlivé oddíly aplikace Bakaláři. Úvodní stránka obsahuje upozornění na zadané domácí úkoly (předmět, zadaný úkol a termín odevzdání), na nové známky (průběžná klasifikace), suplování, nejbližší akce školy nebo třídy, kalendář s vyznačenými akcemi, kontakty a informace o posledním přihlášení. Pozornost věnujte okýnku „Upozornění“. Zde se Vám zobrazují informace, které je třeba vyřídit (např. udělení souhlasů o zpracování osobních údajů). Jednotlivá okna si můžete na stránku libovolně rozmístit jejich přetažením na požadované místo.

Bakaláři úvodní stránka

3. Osobní údaje

Zde můžete zkontrolovat, zda školou evidované údaje o žákovi a zákonných zástupcích jsou správné. Kontrolujte pravidelně na začátku školního roku, zda jsou tyto informace úplné a správné. Případné změny nahlaste třídnímu učiteli. Při zaškrtnutí políčka „Uložit změny“ v pravém horním rohu lze údaje editovat. Po ukončení editace je třeba okýnko znovu „odkliknout“.

Bakaláři přehled osobních údajů

 
4. Klasifikace
 V oddíle Klasifikace získáte přehled o všech známkách žáka. Průběžná klasifikace je vlastně elektronická žákovská knížka. Dále je zde k nahlédnutí pololetní klasifikace (známky na vysvědčení za dobu školní docházky), výchovná opatření (napomenutí, důtka) a opravné zkoušky.
Bakaláři přehled klasifikace

5. Výuka

Oddíl Výuka slouží ke zveřejňování informací týkajících se výuky. Naleznete zde informace o rozvrhu, suplování, domácích úkolech. Rozvrh lze přepínat na „Tento týden“, „Příští týden“ nebo „Stálý rozvrh“. V rozvrhu také vidíte aktuální absenci, zda je omluvená nebo neomluvená apod. V pododdíle „Výukové zdroje“ naleznete výukové materiály k jednotlivým předmětům nebo tématům.

Bakaláři rozvrh

V pododdílu „Průběžná absence“ můžete sledovat zameškané hodiny. Lze zobrazit období (K dnešku, za 1. pololetí, 2. pololetí nebo od – do). Věnujte pozornost procentuální absenci v jednotlivých předmětech („Zameškanost v předmětech“). Pokud dosáhne určité hranice, může být žák přezkoušen nebo z daného předmětu neklasifikován. Veškerou absenci omlouvejte prostřednictvím žákovské knížky nebo omluvného listu.

6. Komens 

Modul Komens slouží pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči, případně žáky. Touto cestou lze zaslat zprávu třídnímu učiteli o případné absenci žáka (do „druhu zprávy“ zadáte „Omluvení absence“). Vzniklá zpráva neslouží k omlouvání absence. Tu je třeba omlouvat prostřednictvím zápisu do žákovské knížky. U zadávání zprávy lze navolit, zda žádáte potvrzení o doručení zprávy.

7. GDPR

Tento oddíl slouží k udělování souhlasu nebo nesouhlasu se zpracováním některých osobních údajů. Zkontrolujte, zda jste u každého ze souhlasů vybrali souhlasím/nesouhlasím. Při kliknutí na jednotlivé souhlasy se Vám zobrazí podrobnosti o daném souhlasu, době platnosti, účelu. Udělené souhlasy lze kdykoli odvolat.

Bakaláři GDPR

8. Nástroje

V modulu Nástroje lze zjistit kdy a z jaké IP adresy bylo provedeno přihlášení do Vašeho účtu. Slouží tak ke kontrole, zda někdo Váš účet nesleduje.

Pokud na školu chodí více Vašich dětí a nechcete se pro každé přihlašovat znovu, lze účty propojit a to jednoduše zadáním přihlašovacích údajů k dalšímu účtu.

Bakaláři připojení účtu

​9. Změna hesla

Pokud Vám nevyhovuje heslo, které se generuje automaticky, je možnost si jej změnit v pododdílu „Změna hesla“. Je nutné zadat stávající a dvakrát stejné nové heslo.
Bakaláři změna hesla

10. Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli heslo ke svému účtu, lze vygenerovat nové. Na přihlašovací stránce klikněte dole na „Zapomenuté heslo“. Na následující stránce zadejte emailovou adresu, na kterou Vám příjdou instrukce pro změnu hesla. Pokud by se Vám heslo změnit nepodařilo, kontaktujte třídního učitele, aby Vám nechal vygenerovat nový přístup.

 

11. Mobilní aplikace Bakaláři pro Android

Pokud máte zájem přihlašovat se do systému Bakaláři z tabletu nebo chytrého mobilního telefonu, je k dispozici aplikace Bakaláři – žákovská knížka. Ke stažení je na App Storu, Microsoft Storu nebo na Google Play.

Bakaláři přihlášení do mobilní aplikace             Bakaláři menu